Phiếu theo dõi Đồ án cơ sở/Đồ án chuyên ngành
Học bù môn Hệ quản trị SQL server lớp CCQ1711E (12g30 giờ ngày 8/6/2019) - Phòng D206
Học bù môn Lý thuyết đồ thị lớp CCQ1711B (17 giờ ngày 8/6/2019, 15/6/2019) - Phòng D212
Học bù môn tin học văn phòng lúc 17g ngày 27/5/2019- Phòng D208
Điểm Thi môn tin học văn phòng 1
ĐIểm môn Phần Mềm Mã Nguồn Mở
trang     trong 2 trang

APC DN

Vũng Tàu 2010