Phiếu theo dõi Đồ án cơ sở/Đồ án chuyên ngành

Học bù lớp kiến trúc máy tính vào tiết 10-15 ngày 7/11/2018

Lớp học bù vào tiết 10-15 l úc 17giờ ngày 7/11/2018 phòng D2-13