Phiếu theo dõi Đồ án cơ sở/Đồ án chuyên ngành

link nộp bài

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ck9XWmrjzUG9swCcvNVwhr63ol3Wt7xGtl_CKm6UvsZUNVo1TFNBMzZDM1kwVUxCWVgxWjcyUkcyWS4u